ZES ŞARJ İSTASYON AĞI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

İşbu Şarj İstasyon Ağı Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") şirketimiz ZES Dijital Ticaret A.Ş.’nin ("Şirket") web sitesi olan www.zes.net sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye bağlı mobil uygulama olan ZES’e üyeler ("Üye") ve Web Sitesi ve ZES’e üye olmadığı halde Şirket’e ait şarj istasyonunu kullanabilecek misafir kullanıcılar (“Misafir”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı mobil uygulamanın ve Şirket’in sahip olduğu şarj istasyon ağının bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Üye ve Misafir tarafından elektrikli araçların şarjı için kullanılmasını sağlamak ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de, Şirket, Üye ve Misafir ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

2- SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE ÜYELİK

İşbu Sözleşme, Üye’nin Web Sitesi ve/veya bu siteye bağlı mobil uygulamada üyelik için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlayarak, işbu Sözleşme’yi okuması ve “Sözleşme’yi kabul ediyorum” ibaresini işaretleyerek üye olması ile yürürlüğe girecektir. Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Üye’nin üyelik için gerekli aşamaları başarıyla tamamlamasını takiben, Şirket Üye’nin üyeliğe engel bir durumu olmadığı takdirde, en kısa sürede şarj istasyon ağının kullanımına ilişkin bir üyelik kartı (“Üyelik Kartı”) oluşturarak Üye’ye temin edecektir.

İşbu Sözleşme Misafirler için Misafir’in Web Sitesi ve/veya bu siteye bağlı mobil uygulamada Misafir için ayrılan bölüme gerekli bilgileri girerek ve/veya gerekli adımları tamamlayarak işbu Sözleşme’yi okuması ve “Sözleşme’yi kabul ediyorum” ibaresini işaretlemesi ile yürürlüğe girecektir. Misafir olarak sarj istasyon ağının kullanılabilmesi için reşit olmak, tüzel kişi Misafirler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Bu aşamaların tamamlamasını takiben Misafir sarj istasyon ağını kullanmaya başlayabilecektir.

3- HİZMETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
4- HİZMETE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
5- ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
6- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme’nin kabulüyle, Üye’nin üyelik başvurusu sırasında ve/veya Misafir’in verdiği bilgiler, Şirket tarafından azami özenle korunmaktadır. Web Sitesi ve mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi işbu Sözleşme’nin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Üye ve/veya Misafir, Şirket’e ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üyeler için Şirket’in Web Sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden Üye’ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda, oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. İşbu Sözleşme, gizlilik politikası ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Web Sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilir.

7- SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ
8- DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye ve Misafir, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket'in kendi elektronik ve sistem kayıtların ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, e-fatura ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket'i ve temsile yetkili kişileri yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9- DEVİR

Şirket, her zaman, herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini Bağlı bir Kuruluşu’na devredebilecektir. Devir tarihi itibariyle yeni hak sahibi, Şirket’in işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerini de tamamen devralmış sayılacaktır.

“Bağlı Kuruluş”; herhangi bir Kişiye ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu Kişiyi kontrol eden, söz konusu Kişi tarafından kontrol edilen veya söz konusu Kişi ile müşterek kontrol altında olan bir kişi, şirket, ortaklık, firma, birlik, şirketleşmemiş kuruluş veya diğer bir işletmeyi ifade etmektedir. Bu tanım dâhilinde, “kontrol”, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber bir Kişinin oyda imtiyaz tanıyan hisse senetlerinin ya da oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olma veya doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber herhangi bir yazılı veya sözlü sözleşme uyarınca ya da sair bir şekilde ve fiili olarak bir Kişinin yönetimini ve politikalarını belirlemek ya da belirleme hakkına sahip olmak anlamındadır.

10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme kapsamında doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.