Çağrı Merkezi
0850 339 99 37
Ülke / Dil Seçimi
Başvuru Formu

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin

taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” başlığı ile

Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Adres

Yazılı Posta

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.199 Levent, Şişli/İstanbul

Elektronik Posta

info@zes.net

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

zesdijital@hs03.kep.tr

 

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, lütfen aşağıdaki alanları

doldurunuz.

*Zorunlu alan

Ad-Soyad* :

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası* :

 

 

Diğer Ülke Vatandaşları için Uyruk ile

Pasaport Numarası veya Kimlik numarası*:

 

 

Telefon Numarası*:

 

 

E-posta Adresi*:

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi /

İş Yeri Adresi:

 

Faks Numarası :

 

 

Şirketimiz ile İlişkiniz

 ☐ Kurumsal Müşteri Yetkilisi/Çalışanı

 ☐ Üye İşyeri Yetkilisi/Çalışanı

 ☐ Ticket Restaurant Kart Kullanıcısı

 ☐ Çalışan

 ☐ Eski Çalışan

 ☐ Diğer: _____________

 

 

 

Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda belirtmenizi rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 ☐ Yanıtın bu formda belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 ☐ Yanıtın bu formda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 ☐ Yanıtın bu formda belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Ad Soyad :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden

ZES DİJİTAL TİCARET A.Ş. tarafından, haklarınıza ilişkin talepleriniz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizi bilgilendirmek isteriz.

 

Haklarınıza ilişkin başvurularınız kapsamında kişisel verileriniz haklarınızın kullanılması kapsamında iletmiş olduğunuz başvurunuza ilişkin değerlendirmelerin yapılması, başvurunuzun, mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak saklanması amaçlı işlenecektir.

 

İlgili amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, (i) kişisel verilerinizin düzeltilmesi ve imhasının üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmeniz halinde yapılacak bildirimle sınırlı olarak, kişisel verilerin aktarıldığı ilgili taraflara bildirimde bulunulması (ii)  mevzuat gereği zorunlu olması durumunda yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletişim adreslerimize iletebilirsiniz.